Студентски практики

ВТУ „Тодор Каблешков“ стартира дейностите по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

Основните цели на проекта са:

– Осигуряване на възможност за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, която да повиши възможностите на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда.

– Създаване на условия за развитие на практически умения в студентите в областта, в която се обучават.

– Повишаване мотивацията на студентите след завършването си да се реализират по придобитата от висшето им образование специалност;

– Укрепване на връзките между висшето училище и работодателите и повишаване на ефективността на партньорството между тях.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

За участие в студентски практики  могат да кандидатстват всички студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“.
Един студент може да участва в практика един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ?

Студентите, желаещи да участват в студентска практика, се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълват профила си в изградения в информационната система модул.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Информационната система автоматично филтрира публикуваните обяви, като  студентите  могат да кандидатстват само за позиции, които съответстват на професионалното направление, в което се обучават.

Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите по дадената обява студенти.

КАК СЕ ПРОВЕЖДА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ?

Одобрените студенти провеждат практическо обучение:

  • в реална работна среда във фирма или организация (обучаваща организация);
  • в рамките на 240 астрономически часа;
  • по изготвена от обучаващата организация програма;
  • под ръководството на служител от обучаващата организация (ментор);
  • при наставничеството на преподавател от висшето училище (академичен наставник).

За успешно приключило практическо обучение студентите получават стипендия в размер на 600 лева.

ЕКИП НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ ОТ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Водещ функционален експерт:

доц. д-р Нина Димитрова

Ректорат, ет. 3, ст. 42

e-mail: ndimitrova@vtu.bg

тел.: +359 899 783 161

Технически изпълнител:

Димитринка Кирова

Ректорат, ет. 2, ст. 23

e-mail: dkirova@vtu.bg

тел.: +359 2 9709 235; +359 885 276 538

Експерт Финансово-счетоводно обслужване:

Росица Йорданова

Ректорат, ет. 3, ст. 39

e-mail: ryordanova@vtu.bg

тел.: +359 2 9709 305

За повече информация:

 https://praktiki.mon.bg/