Публична лекцияPublic lecture

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

По покана на ръководството на ВТУ „Тодор Каблешков”, на 24. 10. 2016 г. Емил Върбанов – главен експерт от Национален фонд „Култура”, изнесе публична лекция и презентация на тема „150 години от живота по релсите и паметта на историята”. Събитието беше посветено на 150 години от създаването на първата железопътна линия в България Русе – Варна. Проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, представи пред публиката творческата биография на Емил Върбанов. Лекцията беше изслушана с голям интерес от присъстващите – преподаватели, студенти и служители на транспортния университет, а също така и гости от сродни организации. Тя беше придружена от богат снимков арсенал и беше направена уникална трактовка на историческите факти в синхрон със съвремието. Ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев благодари на лектора и сподели свои мисли, свързани с представената презентация.On October, 24th, 2016, as a result of an invitation of the management of Todor Kableshkov University of Transport, Emil Varbanov – chief expert at National Fund “Culture” presented public lecture on topic “150 years of the life in the railways and memory of history”.  The event was devoted to the establishment of the first railway track in Bulgaria between Ruse and Varna. Prof. Daniela Todorova, PhD – vice rector in research and international activities presented the biography of Mr. Emil Varbanov. The lecture was of great interest for the presents – many teachers, students, staff of the university and guests. The presentation consisted of many pictures of the past and present status of the rail track, as well as many historical facts. The rector – prof. Petar Kolev, DSc. thanked to the lecturer and shared his own views about the oldest railway track in our country.

Снимки