ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

  • image
  • image
  • image
  • image

На 05.09.2017 г.   в катедра „Подемно транспортни машини и системи” се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, в областта на висшето образование 5. Машинни науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.

Представеният дисертационен труд на тема : „АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ МОДУЛИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ” с автор маг. инж. Галина Петкова и научни ръководители проф. д-р инж. Пламен Чавдаров Ташев – ИМЦТЦХ „Акад.А.Балевски”-БАН и доц. д-р инж. Красимир Тодоров Кръстанов – ВТУ „Т.Каблешков” – София бе защитен пред жури в състав:

Председател: доц. д-р инж. Иванка Савова Пенчева – ВТУ „Т. Каблешков”

Научен Секретар: доц. д-р инж. Красимир Тодоров Кръстанов– ВТУ „Т.Каблешков”

Членове: – проф. д-р инж. Пламен Ташев – ИМЦТЦХ „Акад.А.Балевски”-БАН; – проф. д-р инж. Георги Николов Димчев – ТУ София – проф. дтн инж.Никола Василев Коцев – ТУ – София

Защитата  премина на високо научно и професионално ниво, присъстваха преподаватели, докторанти и студенти.

Снимки