Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на Калина Семова

На 18 май от 13 часа в зала „Дунав“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ на тема „Изследване на състоянието на иновациите в сухопътния транспорт и възможностите за тяхното стимулиране“. След блестящото представяне на Калина Семова – докторант в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“, и отличните оценки за дисертацията и извършената научно-изследователска работа, научното жури единодушно реши да присъди на госпожа Семова образователната и научна степен „Доктор“.

В обръщенията си към присъстващите ректорът проф. д-р Даниела Тодорова, която е и научен ръководител на Калина Семова, и проф. д-р Валентина Станева – ръководител на катедрата и председател на научното жури, изтъкнаха, че  с такива качествени научни трудове по актуални за днешната динамична икономика теми катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ се утвърждава като школа за учени изследователи с голям потенциал за принос към науката и образованието.