Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 11 септември 2018г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на ас. инж. Веселин Цветанов Даскалов от катедра “Подемно-транспортни и строителни машини и системи”. Тема на дисертацията: “Повишаване на ефективността на транспортно-манипулационните процеси в автотранспортните фирми за международни превози”. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р инж. Красимир Кръстанов.
На мероприятието присъстваха ректорът на ВТУ “Т. Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.ректорът проф. дтн инж. мат. Петър Колев, представители на катедрата, колеги и гости.

Снимки