Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 29 май 2018 г. във ВТУ „Т. Каблешков“ се състоя публичната защита на дисертационен труд на маг. Селчук Дуранлар, докторант в катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” на тема “Модели на интермодални превози Европа – Турция през България” за присъждане на ОНС „Доктор”. Научен ръководител е доц. д-р инж. Симеон Ананиев.
На мероприятието присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, както и много преподаватели, колеги и гости. Доц. д-р Валентина Станева представи пред аудиторията професионалната биография на Селчук Дуранлар, а лично проф. Тодорова му връчи дипломата за новопридобитата научна степен.

Снимки