Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image

На 18 май 2018 г. във ВТУ „Т. Каблешков“ се състоя публичната защита на дисертационен труд на ас. маг. инж. Борислав Бояджиев от катедра ”Съобщителна и осигурителна техника и системи” на тема: “Оптимизиране на техническото обслужване на осигурителните системи в железопътния транспорт” за присъждане на ОНС „Доктор”.

Снимки