Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image

На 18 юни 2021 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на маг. инж. Емил Михайлов Михайлов – докторант в катедра „Транспортна техника”. Дисертацията е по научна специалност „Локомотиви, вагони и трамваи”, област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”. Темата е „Изследване експлоатационните параметри на ходовата част на трамвайни мотриси”. Научен ръководител на докторанта е доц. дн инж. Добринка Борисова Атмаджова.

Научното жури беше в състав:

Проф. дтн инж.-мат. Ненчо Георгиев Ненов – ВТУ „Тодор Каблешков”;

Проф. д-р инж. -икон. Красимир Тодоров Кръстанов – ВТУ „Тодор Каблешков”

Доц. дтн инж. Светла Димитрова Стоилова – ТУ, София

Доц. д-р инж. Йордан Николаев Мирчев – Институт по Механика – БАН

Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев Колев – ВТУ „Тодор Каблешков” по заповед № Р-303/01.06.21 г.

На събитието присъстваха много гости – преподаватели, студенти и колеги на дисертанта.

Снимки