Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 12 октомври 2020г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на маг. инж. Иван Господинов Желязков по научна специалност: “Икономика и управление в транспорта. Тема на дисертацията: Моделиране на геополитическата стратегия за енергийна сигурност  на Република България в контекста на националните интереси”Научни ръководители на докторанта са проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и доц. д-р Васко Василев. На мероприятието присъстваха представители на академичната общност на ВТУ, колеги и гости.Снимки