Преобявени конкурси за редовни и задочни докторантури

ВТУ “Т.Каблешков”-София, преобявява конкурси за редовни и задочни докторанти по:

5.1 Машинно инженерство:

„Локомотиви, вагони, трамваи” – 1бр.редовна, 1бр. задочна

„Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете” – 1бр.редовна,       1бр.задочна

„Автомобилна техника“ – 1бр.редовна, 1бр.задочна

„Приложна механика” – 1бр. редовна

5.3 Комуникационна и компютърна техника:

„Осигурителна техника и системи” – 1бр.редовна

„Теоретични основи на комуникационната техника“ –  1бр.редовна, 1бр.задочна

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация:

„Управление и експлоатация на железопътния транспорт”  – 1бр.редовна, 1бр. задочна

„Транспортни системи и транспортни технологии” – 1бр. редовна, 1бр. задочна

Всички със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Кандидатите подават следните документи:  заявление /по образец/; автобиография; диплом за „Магистър” или нотариално заверено копие и приложението към нея; мед.свидетелство, издадено в срок не по рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образувание, ако дипломанта е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване – по 30 лв. за изпитите по специалността и чужд език.

Документи  се подават в деловодството на ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, тел. 02/97-09-209.

Краен срок за подаване на документи 03.04.2017г.