Общо събрание на ВТУ „Тодор Каблешков“

На 12 януари в зала „Тодор Каблешков“ на Висшето транспортно училище се проведе първото за календарната 2023 г. Общо събрание на висшето училище. По първа точка от дневния ред ректорът проф. д-р Даниела Тодорова представи Годишния доклад на ректора за академичната 2021/2022 г. След ползотворна дискусия, която протече в дух на позитивизъм и подкрепа за дейността на ректорското ръководство, членовете на общото събрание приеха доклада на ректора.

В изпълнение на следващата точка от дневния ред професор Тодорова представи Отчет за втората година на изпълнение  на задълженията си по договор за управление № ДО1 – 22/25.01.2021 г. на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и изпълнение на политиката за развитие на  Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В последвалото обсъждане членовете на Общото събрание изразиха положителната си оценка за представения отчет и дадоха своите препоръки към представителите на академичната общност. Отчетът беше приет с пълно единодушие.

Председателят на Контролния съвет на Висшето транспортно училище проф. д-р Валентина Станева представи Годишния отчет на Контролния съвет, който също беше единодушно приет.

Проф. дтн Христо Христов – председател на Съвета на настоятелите, представи становището на настоятелството по представените от ректора отчетни документи.

Общото събрание отчете една успешна академична година за Висшето транспортно училище, белязана от честванията на вековния юбилей на училището, които преминаха под патронажа на президента на Република България и съставляваха богата и наситена програма от различни инициативи.