Наш преподавател избран за експерт към Европейската комисия

В следствие на проведена публична процедура за подбор на експерти, които да бъдат включени в съответна база данни на Европейската  комисия – Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, преподавателят от ВТУ „Тодор Каблешков“ доц. д-р Васко Василев е включен като старши експерт в следните области:

Област 22. Финансови инструменти и подготовка и структуриране на инвестиционни проекти (22.1. – Производствени инвестиции);

Област  11. Устойчив транспорт (11.7 Железници).

Включените в базата данни външни експерти, ще бъдат използвани за подкрепа изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове за период от седем години в областите и темите, за които са одобрени.