Наши представители на Международна научна конференция RAILCON ’18

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

В периода 11–12.10.2018 г. в гр.Ниш, Сърбия се състоя XVIII Международна научна конференция RAILCON ’18, организирана от Машинния факултет към университета в Ниш, Сърбия. На конференцията от страна на ВТУ „Т. Каблешков“ присъстваха и изнесоха доклади следните преподаватели: доц. Добринка Атмаджова, доц. Мира Зафирова, доц. Теодор Беров, доц. Емил Йончев, доц. Васко Василев и докторантът маг. инж. Емил Михайлов. На конференцията присъстваха и студентите Ваньо Ралев и Валентин Иванов от специалност „Автоматизирано проектиране в машиностроенето” ОКС „Магистър”, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм“ в Машинния факултет към университета в Крагуевац, Сърбия.

Факултетът по машинострене в гр. Ниш традиционно организира международна научна конференция, посветена на железопътния транспорт. Основното съдържание на конференцията е представянето на съвременни научни и изследователски резултати, свързани с методите и технологиите в проектирането на железопътна техника, производствени технологии, опазване на околната среда и теми, свързани с гражданското строителство. Бяха представени 74 статии от 161 автори от железопътния, университетския и индустриалния сектор от 13 страни. Представените теми бяха в областта на подвижния състав, технология и управление на транспорта, инфраструктурата, ремонта, информатиката, икономиката, стратегията, политиката и други направления свързани с железопътния транспорт. По време на RAILCON’18 бяха организирани специализирани изложби и маркетингови презентации за 8 компании от 5 страни, финансирали научната конференция. Избрани доклади от конференцията ще бъдат публикувани в международното списание ”International Journal of the University of Niš FACTA UNIVERSITATIS“.

Осемнадесетата международна научна конференция RAILCON ’18” стана място за обмяна на опит и популяризиране на постигнатите резултати с крайната цел – разработване на насоки за по-нататъшно развитие на промишлеността, производството и образованието, свързани с железопътния транспорт. Конференцията даде възможност за обсъждане на по-широки теми, свързани с националните, регионалните и европейските политики за научноизследователска и развойна дейност. Представени бяха резултатите от национални, регионални и европейски научни проекти, допринасящи за разпространението на международно научно-техническо сътрудничество с иницииране на нови международни научноизследователски проекти и по-широко международно сътрудничество между индустрията и академичните среди. Изследователите от всички страни, взели участие в конференцията, като: Сърбия, България, Швейцария, Германия, Австрия, Хърватия, Великобритания, Черна гора, Русия и Чешка република, допринесоха чрез обмяна на опит и знания за по-бързо развитие и трансфер на нови и модерни технологии в областта на железопътния транспорт.

Снимки