Конференция на факултет КЕТ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 30 септември и 1 октомври 2016 г. в гр. Банско се състоя Трета научна конференция с международно участие „ Комуникации, електроенергетика и информатика в транспорта – КЕИТ 2016” на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”.
Конференцията беше открита от проф. д-р инж. Иван Миленов, декан на факултета. Приветствено слово произнесе председателят на програмния комитет проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, ректор на ВТУ „Т. Каблешков”. В работата на конференцията взеха участие проф. д-р Даниела Тодорова, зам.- ректор по научноизследователската и международна дейност, ръководителите на катедри от факултета, над 50 преподаватели и докторанти от ВТУ и други университети и институти от България, БАН, НКЖИ и други фирми и институции, както и преподаватели и изследователи от Германия и Република Сърбия.
Пленарни доклади изнесоха маг. инж. Райнер Маттес от Siemens, проф. Златан Шошкич, зам.- декан по научна и международна дейност на Факултет по машиностроене и строителство, гр. Кралево, Сърбия, към Университет Крагуевац и проф. д-р инж. Иван Миленов. Изнесени бяха над 40 доклада в 3 секции – „Електроенергийни системи и съоръжения, екология и устойчиво развитие в транспорта”, „Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта” и „Математика, информатика и информационни технологии в транспортното образование”. Конференцията премина в дух на оживени дискусии и обмяна на високо- стойностни идеи в проблематиката.

Снимки