Избор на нови декани във ВТУ “Тодор Каблешков”

На 20.10.2021 г. се проведоха Общи събрания на факултетите за избор на нови декани.

Изборните процедури приключиха успешно със следния резултат:

  • Факултет „Транспортен мениджмънт” – за декан е преизбран проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов;
  • Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” – за декан е преизбран проф. д-р инж. Георги Митков Павлов;
  • Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта” – за декан е избрана доц. д-р инж. Миряна Мирославова Евтимова.

Успешен мандат на новите декани!