Защита на дипломни работи – специалност „Геотехника и инженерна геология“

  • image
  • image
  • image

На 20 юни 2018г. в катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ се състоя защита на дипломни работи на първата по-голяма група випускници от магистърската специалност „Геотехника и инженерна геология“. Таня Братанова, Кристина Иванова, Росен Фридрихов и Ивалин Джанабетски получиха отлични оценки по теми от комбинираното плоско – пилотно фундиране, укрепване на дълбоки изкопи и изграждане на тунели. Дипломантите демонстрираха съвременни знания на най-високо ниво, владеене на различни изчислителни програми и задълбочено вникване в разработваните проблеми. Дипломните работи съдържаха както приложна, така и изследователска част, с което се прави нова крачка към съвременните високи образователни стандарти.
Накрая Председателят на изпитната комисия доц. Чавдар Колев се обърна към дипломантите с топли думи на благодарност за проявеното усърдие и с благопожелания за тяхното успешно професионално развитие.

Снимки