Железопътен форум 2016Railway Forum 2016

  • image
  • image

На 20 октомври 2016 г. се проведе поредният „Железопътен форум – 2016” на тема „Състояние, проблеми и перспективи за развитие на българските железници”. Организатори на форума са Научно-техническият съюз по транспорта, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Форумът за балкански транспорт и инфраструктура. Събитието се провежда под патронажа на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Ивайло Московски. Приветствия към присъстващите поднесоха председателят на Научно-техническия съюз по транспорта инж. Кирил Ерменков и  инж. Петър Мутафчиев – председател на Форум за балкански транспорт и инфраструктура.

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” беше официално представено от заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова, която се обърна към участниците с поздравителен адрес от името на ректора дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Присъстваха още деканът на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” проф. д-р Иван Миленов, ръководителят на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта” проф. д-р Георги Павлов, ръководителят на катедра „Транспортно строителство и съоръжения” проф. д-р Майя Иванова, още преподаватели, докторанти и студенти на транспортния университет.On October, 20th, 2016 was held the annual Railway Forum 2016 – „Current status, problems and perspectives for the development of the Bulgarian railways”. The organizing committee of the forum consisted of representatives of the Scientific Alliance in Transport, Ministry of Transport, Information technologies and communications and Forum for Balkan Transport and Infrastructure. The event is held under the patronage of the minister of transport, information technologies and communications – Mr. Ivaylo Moskovski. Greetings in front of the guests made the chairman of the Scientific Alliance in Transport – Mr. Kiril Ermenkov and Mr. Petar Mutafchiev – chairman of the Forum for Balkan transport and infrastructure.

Todor Kableshkov University of Transport was presented by the vice-rector in research and international activities – prof. Daniela Todorova, PhD, who read a welcoming speech on behalf of the rector of the university. At the forum was also the dean of the Faculty in Communication and electrical equipment in transport – prof. Ivan Milenov, PhD, the head of department “Electrical equipment in transport” – prof. Georgi Pavlov, PhD, the head of department “Building structures in transport” – prof. Maya Ivanova, PhD and many students and PhD students from the transport university.

Снимки