Връчване на диплома за научна степен “Доктор”

  • image
  • image
  • image

На 12 февруари 2019 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на инж. Христо Георгиев Стаменов от катедра “Транспортно строителство и съоръжения”. Той получи дипломата си лично от Заместник ректора по НИМД – проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а гл. ас. д-р инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колегата.

Снимки