Висока оценка за програмна акредитация на „Архитектура, строителство и геодезия”

Националната агенция за оценяване и акредитация проведе процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. Процедурата беше открита от Постоянната комисия по технически науки. Нейните членове гласуваха оценки по критериите за програмна акредитация на професионално направление по десетобалната система. След обобщаване на резултатите от гласуването, Постоянната комисия по техническите науки взе следното решение:

Дава програмна акредитация на професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, на основание обща оценка 9,24 за ОКС „бакалавър” – Транспортно строителство – редовна и задочна форма на обучение; за ОКС „магистър” след професионален бакалавър – Транспортно строителство – задочна форма на обучение; за ОКС „магистър” – Транспортно строителство – редовна и задочна форма на обучение; Геотехника и Инженерна геология – задочна форма на обучение; Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения – задочна форма на обучение.

Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

Проведена беше и процедура за програмна акредитация на докторска програма „Организация и управление на строителното производство” от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, на основание на обща оценка 8, 92. Срокът на валидност на акредитацията е пет години.

Тези отлични оценки са резултат от изключително успешната и отговорна работа на работната група, подготвяща документацията за извършените акредитации. Ръководството на транспортния университет изказва благодарност на всички членове на работната група, които ще бъдат поощрени с награда.

This post is also available in: en English ( Английски)