Такси
за административни услуги на ВТУ за лица, които не са студенти и за други дейности, свързани с учебната дейност

Вид административна услугаРазмер на таксата /лв./
1.Издаване на академична справка50,00
2.Издаване на академична справка – експресно60,00
3.Издаване на втори /и всеки следващ/ екземпляр от академична справка40,00
4.Издаване на диплома – експресно70,00
5.Издаване на дубликат на диплома60,00
6.Издаване на дубликат на свидетелство или удостоверение за професионална квалификация50,00
7.Издаване на уверения за напуснали или завършили лица30,00
8.Издаване на удостоверения, служебни бележки, административни справки и служебни характеристики за МВР и др.40,00
9.Издаване на удостоверение за завършена образователно-квалификационна степен60,00
10.Възстановяване на студентски права, след отстраняване за определен период70,00
11.Разрешение за явяване на условен изпит30,00
12.Разрешение за преместване в друга специалност или друга форма на обучение50,00
13.Разрешение за допускане до Държавен изпит със следващ випуск60,00
14.Разрешение за допускане до Квалификационни изпит със следващ випуск110,00
15.Разрешение за повторно допускане до редовна /или поправителна/ сесия за защита на Дипломна работа60,00
16.Издаване на служебна бележка, уверение или документ за резултатите от кандидатстудентски приемен изпит40,00
17.Изготвяне на Европейско дипломно приложение80,00
18.Прием и обработване на документи от чуждестранни граждани за обучение във ВТУ „Тодор Каблешков”60,00
19.Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранно висше училище110,00
20.Признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище220,00
21.Комплектуване и заверка на учебни планове и програми

30,00/за 1бр. план/програма/

150,00 /комплект до 10 бр./

300,00 /комплект до 20 бр./

500,00 /комплект над 20 бр./

22.Възстановяване на семестриална такса на записани и отказали се студенти
ДО 10 СЕПТЕМВРИ – 50% от семестриалната такса /с писмена молба до Ректора/.След 10 СЕПТЕМВРИ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

Банкова сметка:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSF
Банка: БНБ ЦУ