Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 23 февруари 2017 г. се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките” на доц. д-р инж. Мариан Мутафчиев – преподавател в катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи”. Дисертацията е в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”. Темата е „Математично моделиране на процесите, протичащи в цевните оръжия и топлинните двигатели”.
Научното жури беше в състав:
Проф. д-р инж. Детелин Василев – ВТУ „Т. Каблешков”
Чл. кор. проф. дтн инж. Венелин Живков – ТУ София
Проф. д-р инж. Владимир Иванов – ТУ София
Проф. дтн инж. Румен Коджейков – Шуменски университет
Проф. дтн инж. Николай Тончев – ВТУ „Т. Каблешков”
Проф. д-р инж. Добрин Сейзински – ТУ Пловдив
Проф. дтн инж. Атанас Начев – УБИТ София.
На събитието присъстваха ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, колеги и гости.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки