Проект на Правилника за ЗРАСРБ на ВТУ

В информационата система на ЕИСУ /папки: Документи или Академичен съвет/ на ВТУ е на разположение Проект на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични и преподавателски  длъжности във ВТУ „Тодор Каблешков”.

Ако има предложения по Правилника, да се изпратят до проф. дтн инж.-мат. П. Колев – зам. Ректор по НИМД до 12.10.2018 г. : e-mail: petarkolev@abv.bg