Дипломни защити в катедра ”Технология, организация и управление на транспорта”

  • image
  • image
  • image

На 23 и 27.02.2017 г. се проведоха защити на дипломни работи за специалност „Управление на проекти”. Пред Държавната изпитна комисията в състав: Председател: проф.д-р инж. Кирил Карагьозов и членове: проф.д-р инж. Тодор Размов, доц. д-р инж. Юлия Варадинова, доц. д-р инж. Мирена Тодорова и доц. д-р инж.  Димитър Димитров защитиха 12 дипломанти. Дипломните работи бяха на много високо ниво, като обхващаха различни проблеми в областта на управлението на проекти. Дипломантите представиха разработки на реални проекти в сферата на железопътната инфраструктура, интегрираната транспортна система и сектор води. Изключително интересни разработки се презентираха и в областта на публично- частното партньорство и управлението на човешките ресурси в контекста на управлението на проекти.


На 22 и 24.02.2017 г. се проведоха защити на дипломни работи за специалност „Транспортен мениджмънт и логистика”. Пред Държавната изпитна комисията в състав: председател: проф.д-р инж. Тодор Размов и членове: проф. д-р инж. Николай Георгиев, проф.д-р инж. Кирил Карагьозов, проф. д-р инж.Тошо Качаунов и доц. д-р инж. Мирена Тодорова защитиха 16 дипломанти. Дипломатите представиха разработени дипломни работи на много високо ниво. Защитените дипломни работи обхващаха различни области, свързани с  транспортния мениджмънт, като например: управление на веригата на доставките, изследване надеждността на подвижния състав, влияние на прекъсванията върху оперативната работа на железопътния транспорт, ефективност на видовете транспорт по определени направления, мерки за подобряване на логистичната и транспортната дейност на фирмите и др. Във всички разработени дипломни работи бяха предложени мерки за решение на реални проблеми в изброените сфери на приложение на транспортния мениджмънт.


На 28.02.2017 г. се проведоха защити на дипломни работи за специалност „Технология и управление на транспорта”. Пред Държавната изпитна комисията в състав: председател: проф.д-р инж. Райко Райков и членове: проф. д-р инж. Николай Георгиев, доц. д-р инж. Мирена Тодорова, проф. д-р инж.Тошо Качаунов и доц. д-р инж. Андрей Борисов защитиха 9 дипломанти. Дипломатите представиха разработени дипломни работи на много високо ниво. Защитените дипломни работи обхващаха различни области, свързани с  технология и управление на транспорта, като например: оптимизиране на технологията и организацията на работа в метрополитена, оптимизация на графика за работа на машинистите в „Метрополитен”, разработване на вариант за организацията на работа в метрополитена -3 метродиаметър за различните етапи, анализ и усъвършенстване на движението на превозните средства в градовете, оптимизиране на доставките с железопътен транспорт и др. Във всички разработени дипломни работи бяха предложени мерки за решение на реални проблеми в изброените сфери на приложение на технологията, организацията и управлението на транспорта.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки