Vice-Rector of Academic Affairs

BIOGRAFHY

Education and academic career:

  • 1986

    Магистър – инженер : Технически университет - София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”

  • 1993

    Специализация в Лучен, Чехия, “Управление на интермодалния транспорт”

  • 2001

    Специализация в Будапеща, Унгария, “Околна среда и регионално транспортно планиране\"

  • 2003

    доктор по научна специалност 02.14.05 Управление и експлоатация на железопътния транспорт, СНС при ВАК на ТУ София

  • 2005

    доцент по научната специалност „Управление и експлоатация на железопътния транспорт\"

  • 2015

    Професор във ВТУ \"Т.Каблешков\" по Транспортни системи и транспортни технологии (Техническа експлоатация и безопасност на транспорта).

Quick Inquiry