Консорциум “Център за иновативни решения в транспорта” набира асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Обединението, създадено от ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” – Варна  обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Срокът за кандидатстване е 30 декември 2016 г.

Консорциум “Център за иновативни решения в транспорта”, създаден от ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” – Варна обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) за програмния период 2014-2020 г.

logo_nauka_obrazovanie

Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания“, компонент 1 “Мехатроника и чисти технологии“. Официалните документи, касаещи процедурата, могат да бъдат намерени на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

За участие в процедурата на избор на асоциирани партньори кандидатите е необходимо да представят предложение за участие (по образец). Електронен вариант на документа може да се намери на :

http://dev.vtu.bg/wp-content/uploads/2016/12/predlozhenie-za-uchastie-OP-NOIR.doc  или да бъде заявен на адрес:гр. София, ул. „Гео Милев” №158.

На посочения сайт се намират и необходимите документи за информация, които се считат за неделима част от настоящата покана: Критерии и методология за оценка на предложенията и Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР), която ще се подписва от асоциираните партньори.

Кандидатът за асоцииран партньор следва да представи своето предложение за участие на официална бланка на представляваната организация, подписано и подпечатано. За да бъде разгледано и оценено, предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес: dtodorova@vtu.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: гр. София, ул. „Гео Милев” №158., в срок до 17.00 часа на 30 декември 2016 година.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.